MIT: Zawarcie przez MIT S.A. ugody pozasądowej z Zefrala Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Oplemanta Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Jakubem Bańkowskim oraz Maciejem Uciechowskim.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-10-07
Raport bieżący nr 71/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 7 października br.) Spółka zawarła ugodę pozasądową (Ugoda) z Zefrala Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Oplemanta Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Jakubem Bańkowskim oraz Maciejem Uciechowskim (łącznie „Strony”).

Przedmiotem niniejszej Ugody jest ustalenie harmonogramu spłaty zasądzonej wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (Sąd Arbitrażowy) kwoty 10.439.564,40 złotych oraz zakończenie wszelkich sporów prowadzonych obecnie między Stronami, tj. postępowań sądowych. Ponadto zawarta Ugoda przewiduje wycofanie wszelkich postępowań egzekucyjnych wszczętych wobec MIT, oraz uczynienie sobie wzajemnie przez Strony ustępstw odnośnie do wszelkich spornych kwestii, jakie powstały lub mogą powstać w przyszłości. W przypadku wykonania Ugody, Strony nie będą podnosić w przyszłości wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów w spółce Neotel Communications Polska Sp. z o.o. z dnia 14 kwietnia 2008 roku, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku. O wydaniu przez Sąd Arbitrażowy w dniu 18 lipca 2011 roku wyroku Spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku.

Zgodnie z zawartą Ugodą, spłata zobowiązań ciążących na MIT nastąpi w ratach miesięcznych w terminie 12 miesięcy od daty wejścia Ugody w życie, tj. od dnia 7 października 2011 roku do dnia 10 września 2012 roku. Spłata zobowiązań finansowana będzie ze środków własnych Spółki.

W związku z w/w wyrokiem Sądu Arbitrażowego Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 10,440 mln zł. Informacja w powyższym zakresie została zawarta w punkcie XIV Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze 2011 roku zakończone 30 czerwca 2011 roku, który to Skonsolidowany raport półroczny MIT Mobile Internet Technology S.A. za I półrocze 2011 roku został opublikowany w dniu 29 sierpnia 2011 roku.

Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółka wystąpi na drogę sądową przeciwko byłym członkom jej Zarządu, tj. Panu Grzegorzowi Esz oraz Panu Andrzejowi Zimińskiemu z roszczeniem regresowym za szkodę spowodowaną niedopełnieniem swoich obowiązków, o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu