MIT: Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-10-13
Raport bieżący nr 73/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.156 ust.1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”, „MIT”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 października 2011 r. do Spółki wpłynęła podpisana umowa o świadczenie usług animatora emitenta z Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Biuro Maklerskie”, „Animator”) datowana na 7 października 2011 roku.

Biuro Maklerskie zobowiązuje się do pełnienia funkcji Animatora Emitenta  stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a także postanowień Regulaminu Giełdy oraz innych uregulowań  wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwe organy Giełdy oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Umowa wchodzi w życie z dniem wskazanym przez GPW w Warszawie jako dzień rozpoczęcia wykonywania czynności Animatora Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu