MIT: Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w kwestii umorzenia postępowania w sprawie o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-10-14
Raport bieżący nr 74/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 14 października br.) do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 14 października 2011 roku (dalej „Postanowienie”)  w sprawie ze skargi MIT przeciwko Jakubowi Bańkowskiemu, Maciejowi Uciechowskiemu, Zefrala Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, Oplemanta Holdings Limited z siedzibą na Cyprze o uchylenie wyroku sądu polubownego.

Zgodnie z przesłanym Postanowieniem, Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny (dalej „Sąd”) postanowił umorzyć postępowanie wywołane wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan z dnia 18 lipca 2011 w sprawie z powództwa MIT Mobile Internet Technology S.A. przeciwko Zefrala Holdings Limited, Jakubowi Bańkowskiemu, Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejowi Uciechowskiemu o ustalenie nieistnienia zobowiązania oraz w sprawie z powództwa Zefrala Holdings Limited, Jakuba Bańkowskiego, Oplemanta Holdings Limited oraz Macieja Uciechowskiego przeciwko MIT Mobile Internet Technology S.A. o zapłatę łącznie kwoty 10.439.564,40 złotych, o którym to wyroku Spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku.

Jednocześnie Sąd postanowił zwolnić z depozytu sądowego kwotę 1.000.000 zł wraz z odsetkami wpłaconą w wykonaniu postanowienia z dnia 16 września 2011 roku o wstrzymanie wykonania wyroku Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan z dnia 18 lipca 2011 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 67/2011 z dnia 19 września 2011 roku.

Wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu dzisiejszym Postanowienie jest następstwem zawarcia przez MIT ugody pozasądowej z Zefrala Holdings Limited, Jakubem Bańkowskim, Oplemanta Holdings Limited oraz Maciejem Uciechowskim, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 71/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu