MIT: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-10-17
Raport bieżący nr 75/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.160 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 października br. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mateusza Klag, który poinformował o dokonaniu przez podmiot, w którym Pan Mateusz Klag pełni funkcję Prezesa Zarządu – spółkę Eko-service sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Chrzanowie, transakcji zakupu 3.999 (słownie: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki.

Nabycie akcji spółki MIT S.A. zostało dokonane na podstawie transakcji giełdowych na rynku regulowanym w dniu 12 października 2011 roku po cenie jednostkowej wynoszącej 0,66 złote za akcję. Łącznie cały pakiet 3.999 akcji został nabyty za cenę 2.639,34 złotych (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych, 34/100).

W konsekwencji zawarcia tej transakcji wolumen akcji MIT S.A. przysługujących Eko-service sp. z o.o. sp. k. wzrósł do 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji spółki MIT S.A.

Jednocześnie p. Klag poinformował, że przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Eko-service sp. z o.o. sp. k. posiadała 1.496.001 (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy jeden) akcji spółki MIT S.A. oraz iż Eko-service sp. z o.o. sp. k., będzie w przyszłości dokonywać dalszych zakupów akcji spółki MIT S.A.

Podstawa prawna: art.160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu