MIT: Rozpoczęcie realizacji Programu nabywania akcji własnych oraz informacja nt. warunków Programu nabywania akcji własnych.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-10-17
Raport bieżący nr 76/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej

Treść

Zarząd MIT S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) realizując postanowienia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT S.A. z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych przez Spółkę (Uchwała), której treść przekazana została do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 20/2011 z dnia 17 marca 2011 r., podjął w dniu 17 października 2011 r. uchwałę o przystąpieniu do realizacji programu dotyczącego nabywania nie więcej niż 20 % akcji własnych Spółki (Program).

Zgodnie z treścią uchwały Zarządu, skup akcji własnych rozpocznie się z dniem 18 października 2011 r. i odbywać się będzie w trybie i na zasadach określonych w Programie przyjętym w Uchwale i uszczegółowionym przez Zarząd Spółki, zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Cel Programu:

Program został uchwalony w celu umożliwienia nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości kadrze menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki na warunkach przewidzianych w Uchwale.

Szczegółowe zasady Programu:

1.Spółka rozpocznie realizację Programu począwszy od dnia 18 października 2011 r., albowiem w ocenie Zarządu Spółki obecna cena akcji Spółki znacząco odbiega od ich realnej wartości, co uzasadnia rozpoczęcie programu z korzyścią dla Spółki i jej Akcjonariuszy.

2.Program będzie realizowany zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały.

3.Programem objęte są akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.

4.Realizacja Programu zakończy się nie później niż do 16 marca 2016 r. lub do czasu wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

5.Zarząd kierując się interesem Spółki oraz jej Akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, będzie mógł zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie albo odstąpić od przeprowadzenia Programu.

6.Zarząd poda do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ewentualny wcześniejszy termin zakończenia realizacji Programu albo fakt odstąpienia od jego realizacji. Po zakończeniu realizacji Programu, Zarząd Spółki przekaże zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji w drodze raportu bieżącego.

7.Nabywanie akcji własnych podjęty na podstawie Programu będzie realizowane za pośrednictwem Spółki.

8.W ramach realizacji Programu Spółka będzie mogła nabyć nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji według stanu na ostatni dzień realizacji Programu, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki ustalonego na ten dzień, co z uwagi na wysokość kapitału zakładowego na dzień publikacji niniejszego raportu to jest 17 października 2011 roku, ogranicza liczbę akcji do nabycia w ramach Programu do 29.039.319 akcji Spółki.

9.Cena nabycia akcji będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd z tym zastrzeżeniem, że:

a)       cena ta nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW;

b)       cena nabycia  jednej akcji nie będzie wyższa niż 2,04 (dwa 04/100) złote.

10.Akcje własne nie mogą być nabywane w ramach transakcji pakietowych na GPW S.A.

11.Akcje własne mogą być także nabywane w drodze wezwania lub wezwań na sprzedaż lub zamianę Akcji Spółki na warunkach określonych w Uchwale, ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem pkt. od 6 do 13 Uchwały, które dotyczą przypadku nabywania akcji własnych w drodze transakcji na rynku regulowanym.

12.W ramach realizacji Programu Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25% odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w ciągu 20 dni bezpośrednio poprzedzających każdy dzień nabycia. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności Akcji Spółka będzie mogła przekroczyć próg 25% nie więcej jednak niż 50%, po uprzednim poinformowaniu w drodze raportu bieżącego Komisji Nadzoru Finansowego, GPW oraz opinii publicznej o takim zamiarze.

13.Zarząd Spółki będzie przekazywał do publicznej wiadomości następujące informacje:

a) za każdy dzień realizacji Programu – ilość nabytych w ramach Programu w danym dniu Akcji oraz ich średniej ceny.

b) po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.

Pozostałe warunki nabycia akcji własnych określone zostały w przywołanej powyżej Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT S.A. z dnia 16 marca 2011 r., której treść przekazana została do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 20/2011 z dnia 17 marca 2011 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne.

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu