MIT: Wybór przez Telewizję Polską S.A. Biuro Reklamy i Handlu oferty złożonej przez MNI Premium S.A. – spółki zależnej od MIT Mobile Internet Technology S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-11-04
Raport bieżący nr 89/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada br. do MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „MNI Premium”) – spółki zależnej od Spółki – wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu wyboru przez Telewizję Polską S.A. Biuro Reklamy i Handlu (dalej „TVP”) oferty MNI Premium (dalej „Oferta”).

W wyniku prowadzonego przez TVP postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystując wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest TVP” Oferta MNI Premium została uznana za najkorzystniejszą.

W wyniku wyboru Oferty MNI Premium zostanie zawarta stosowna umowa pomiędzy MNI Premium a TVP, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Wybór MNI Premium jako Integratora usług interaktywnych TVP jest dla Spółki potwierdzeniem oceny wysokich kwalifikacji i utrzymywania wysokich standardów świadczonych usług.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie – informacje poufne

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu