MIT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2011 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-11-18
Raport bieżący nr 90/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2) ustawy o ofercie publicznej

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Biwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 grudnia 2011 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  2. zmiany Statutu Spółki
  3. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
  4. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
  5. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  6. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 14 grudnia 2011 roku.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu