MIT:Realizacja Programu skupu akcji własnych.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-11-25
Raport bieżący nr 95/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 25 listopad 2011 roku) Spółka nabyła na własny rachunek 40.000 sztuk akcji MIT.

Akcje zostały nabyte w ramach realizacji Programu skupu akcji własnych MIT, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 76/2011 z dnia 17 października 2011 roku, w celu ich umorzenia, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku i tym samym konsolidacji rynku, oferowania w przyszłości kadrze menadżerskiej Spółki i podmiotów zależnych w oparciu o programy motywacyjne lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2011 r.

W dniu 25 listopada 2011 r. MIT nabyła 40.000 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 0,028% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,028% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 0,64 zł.

Przed dokonaniem powyżej wspomnianej transakcji MIT posiadała 108.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 0,074% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,074% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

MIT posiada obecnie łącznie 148.000 akcji Spółki, stanowiących 0,102% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,102% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu