MIT: Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-11-29
Raport bieżący nr 97/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT S.A.”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta Spółki – firmę Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy pl. Wiosny Ludów 2.

Przedmiotem badania będzie:

–         badanie sprawozdania finansowego MIT S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

–         badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 238. Spółka pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych MIT S.A. Wybór został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 28 ust. 2 pkt. c) Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarządu