MIT: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2011 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-12-15
Raport bieżący nr 108/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2011 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującą osobę: Aleksander Maria Zamlewski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.277.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§  1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 18 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 90/2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.277.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki

§  1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 151.004.460,80 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden milionów cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt i groszy osiemdziesiąt) do kwoty 174.000.306,40 złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery miliony trzysta sześć i groszy czterdzieści), to jest o kwotę 22.995.845,60 złotych (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć i groszy sześćdziesiąt) w drodze emisji 22.111.390 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) nowych akcji imiennych serii J od numeru 01 do numeru 22.111.390, o wartości nominalnej 1,04 złotych (słownie złotych: jeden i groszy cztery) każda.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie określa cenę emisyjną jednej akcji na 2,04 złotych (słownie złotych: dwa i groszy cztery).

3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie z upływem dnia odbycia walnego zgromadzenia dzielącego zysk za 2011 roku lub w przypadku uchwalenia przez to walne zgromadzenie wypłaty dywidendy, z upływem dnia ustalenia prawa do dywidendy.

4. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż objęcie nowych akcji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie na piśmie oferty spółce pod firmą MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Umowa o objęciu akcji zostanie zawarta w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

5. Akcje nowej emisji, to jest 22.111.390 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) nowych akcji imiennych serii J od numeru 01 do numeru 22.111.390, zostaną w całości objęte przez spółkę pod firmą: MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności w kwocie 46.911.525,02 złotych (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć i groszy dwa) spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie względem spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.277.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

§  1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, w odniesieniu do akcji serii J wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona w myśl art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.277.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§  1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego postanawia zmienić ust. 1 § 8 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 174.000.306,40 (sto siedemdziesiąt cztery miliony trzysta sześć 40/100) i dzieli się na:

a) 48.147 (czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

b) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B,

c) 49.410.316 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta dziesięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji na okaziciela serii C, D, E, F, G.

d) 4.940.861 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii H.

e) 90.797.123 (dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii I.

f) 22.111.390 (dwadzieścia dwa miliony sto jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii J.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego postanawia zmienić ust. 2 i ust. 3 § 9 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

„2. Akcje serii B, J są akcjami imiennymi zwykłymi.

3. Akcje serii C, D, E, F, G, H, I są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.277.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§  1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną w uchwale nr 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.277.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§  1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Mateusza Klaga z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.077.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 200.000

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§  1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Tomasza Szczypińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.077.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§  1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 pkt 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Krzysztofa Rafała Gadkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.077.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§  1

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna będzie sześcioosobowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 86.277.286

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 59,42%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 86.277.286

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd