MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2011 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-12-15
Raport bieżący nr 109/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.70 pkt. 3 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 14 grudnia 2011 roku (dalej NWZ).

1.

Akcjonariusz: MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 65.267.191

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 77.752.786*

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 90,12

Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 53,48

2.

Akcjonariusz: Gregorczuk Cezary**

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 10.000.000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 0

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 0

Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 0

(*) Razem z akcjami należącymi do innych akcjonariuszy, z których prawo głosu przysługuje MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

(**) Prawo głosu z akcji przysługuje MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd