MIT: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej MIT Mobile Internet Technology S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-12-15
Raport bieżący nr 110/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej MIT Pana Mateusza Klaga oraz powołało na funkcję członka Rady Nadzorczej MIT Pana Tomasza Szczypińskiego oraz Pana Krzysztofa Rafała Gadkowskiego.

Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Tomasz Szczypiński (wiek: 58 lat) doktor nauk matematycznych, absolwent matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:

1977 – 1992 Uniwersytet Jagielloński – adiunkt w Instytucie Informatyki, Zakład Zastosowań Matematyki
1986 – 1990 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Komputerowej Krak-Bit S-ka z o.o. – Prezes Zarządu
1990 – 1994 Metrum S-ka z o.o. – Prezes Zarządu
1995 – 1998 Metrum Consulting – Pełnomocnik
1998 – 2001 Wiceprezydent Miasta Krakowa
2001 – 2007 Poseł na Sejm IV i V kadencji

– wiceprzewodniczący Komisji Nadzwyczajnej „Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca”

– wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości

– członek Komisji Finansów Publicznych

– członek Komisji Gospodarki

2004 – obecnie Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego – Docent
2011 – obecnie

2011 – obecnie

Stream Communications Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu MNI Telecom S.A. oraz spółek wchodzących w skład grupy telekomunikacyjnej: MNI Mobile S.A., Hyperion Wschód Sp. z o.o., PAI S.A., Expro Sp. z o.o., MEC Sp. z o.o., Mobile Entertainment Company Sp. z o.o.

Ponadto Pan Tomasz Szczypiński pełnił/pełni funkcje w następujących organizacjach:

1991 – 1994 Wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
1994 – 2001 Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
1996 – 1998 Przewodniczący Komitetu Budżetu i Finansów Państwa Krajowej Izby Gospodarczej
1995 – 1998 Członek Rady Gospodarczej Wojewody Krakowskiego
2000 – 2001 Członek Rady Gospodarczej Wojewody Małopolskiego
2002 – 2004 Członek Rady Polityki Regionalnej Państwa
1995 – obecnie Członek – Założyciel Stowarzyszenia „Willa Decjusza” oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w latach 1999-2002
1996 – obecnie Członek Rady Fundacji Nowosielskich

Ponadto Pan Tomasz Szczypiński pełnił funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółkach kapitałowych:

1993 – 1996 Członek Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego S.A.
1995 – 1997 Sekretarz Rady Nadzorczej Małopolskiej Giełdy Towarowej S.A.
1995 – 1997 Członek Rady Nadzorczej ZPC Wawel S. A.
1998 – 1999 Członek Rady Nadzorczej Geotermii Podhalańskiej S. A.
1999 – 2000 Członek Rady Banku Współpracy Regionalnej S. A.
2000 – 2001

2009 – 2011

Członek Rady Nadzorczej Huty im. Tadeusza Sendzimira

Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM CO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Szczypiński:

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec MIT Mobile Internet Technology S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej MIT jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

– nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;

Pan Krzysztof Rafał Gadkowski (wiek: 55 lat) jest absolwentem Policealnego Studium Samochodowego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

1978 – 1989                                    kierownik zmiany Stacji Obsługi Samochodów Polmozbyt

1982 – 1989                                    Zespół Szkół Samochodowych nr 2 w Warszawie – wykładowca

1983 – 1988                                    Zespół Szkół Samochodowych nr 1 w Warszawie – wykładowca

1989 – 1992                                    współwłaściciel KAMA Co., New Delhi, Indie

1993 – 2000                                    Prezes Zarządu KAJ Охота Sp. z o.o., , Biuro Polowań w Rosji

1989 – 1993                                     pełnił funkcje Prezesa Zarządu w spółkach prywatnych

2000 – 2006                                    Dyrektor – polskie firmy technologiczne – projekty związane z teletransmisją danych z urządzeń mobilnych

2006 – 2008                                     Kierownik projektu badawczego – wykorzystania nowoczesnej technologii telekomunikacyjnej do lokalizacji pojazdów wojskowych i cywilnych i transmisji danych o ich stanie w czasie rzeczywistym. Zrealizowano umowę badawczą między podmiotami gospodarczymi a WAT na temat „Przeprowadzenie badań radionadajnika sygnałów alarmowych i weryfikacja rozwiązań konstrukcyjnych”

2007–2009                                      Dyrektor – Polskie podmioty technologiczne – projekty technologiczne związane z wdrażaniem technologii wojskowych na rynek cywilny związane z teletransmisją danych z pojazdów i urządzeń mobilnych

2008 – 2009                                    Tata Auto LT – opracowanie koncepcji, modeli finansowych i biznesowych dla

podmiotów na Litwie

2010 – obecnie                               kierownik projektu badawczego dot. wykrywania, śledzenia i identyfikacji ptaków, systemu monitorowania tras migracyjnych ptaków i nietoperzy, w którym koordynuje program finansowania projektu, w którym biorą udział uczelnie (Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Gdański, Politechnika Poznańska) oraz przedsiębiorstwa przemysłu obronnego

Ponadto Pan Krzysztof Rafał Gadkowski pełnił funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek kapitałowych:

2003 – 2011 Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

1997 – 2003 Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Rafał Gadkowski:

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec MIT Mobile Internet Technology S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej MIT jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

– nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;

——————————————————————————————————–

W wyniku dokonanych zmian Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:

1. Andrzej Piechocki                      – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Karolina Kocemba                      – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Tomasz Filipiak                            – Członek Rady Nadzorczej

4. Krzysztof Gadkowski                  – Członek Rady Nadzorczej

5. Marek Południkiewicz               – Członek Rady Nadzorczej

6. Tomasz Szczypiński                     – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 21) i pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd