MIT: Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MNI S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-12-22
Raport bieżący nr 111/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 22 grudnia br.) Spółka zawarła umowę (dalej Umowa) ze spółką MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MNI), której przedmiotem jest potrącenie wierzytelności MIT wobec MNI z wierzytelnością MNI względem MIT.

Podstawowe warunki Umowy:

W związku z powstaniem wzajemnych rozliczeń roszczeń, jakie powstały pomiędzy MNI a MIT zawarto umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności na łączną kwotę 46.911.525,02 zł.

Potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące MIT wobec MNI w postaci należnej wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 151.004.460,80 złotych do kwoty 174.000.306,40 złotych, to jest o kwotę 22.995.845,60 w drodze emisji 22.111.390 nowych akcji imiennych serii J od numeru 01 do numeru 22.111.390, o wartości nominalnej 1,04 złotych i cenie emisyjnej 2,04 złotych każda, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. z dnia 14 grudnia 2011 roku oraz wierzytelności przysługujące MNI wobec MIT.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIT w dniu 14 grudnia 2011 roku została opublikowana przez Spółkę raportem bieżącym nr 108/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd