MIT: Zawarcie umowy objęcia akcji.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-12-22
Raport bieżący nr 112/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 22 grudnia br.) Spółka zawarła umowę (dalej Umowa) ze spółką MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MNI), której przedmiotem jest objecie przez MNI nowych akcji MIT.

Podstawowe warunki Umowy:

MIT zaoferował MNI do objęcia 22.111.390 nowych akcji imiennych serii J (Akcje) od numeru 01 do numeru 22.111.390, o wartości nominalnej 1,04 złotych i cenie emisyjnej 2,04 złotych każda, a MNI objęła te akcje w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych. Akcje nowej emisji zostaną w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności MNI względem MIT w kwocie 46.911.525,02 złotych. O zawarciu umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółka informowała raportem bieżącym nr 111/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd