MIT: Zawarcie umowy znaczącej przez Spółkę – kredyt od Kredyt Bank S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-12-29
Raport bieżący nr 113/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 29 grudnia br.) MIT oraz podmioty z grupy kapitałowej MIT – EL2 sp. z o.o., Navigo sp. z o.o., MNI Premium S.A. i Scientific Services sp. z o.o., zawarły umowę kredytu inwestycyjnego (dalej „Umowa Kredytu”) z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”).

Bank udziela MIT oraz podmiotom z grupy kapitałowej MIT (dalej „Kredytobiorcy”) kredytu na działalność inwestycyjną i w rachunkach bieżących w łącznej kwocie 49 mln zł, z okresem spłaty do dnia 30 czerwca 2016 r.

Środki pozyskane z Kredytu zostaną przeznaczone m. in. na:

– restrukturyzację istniejących kredytów,

– akwizycje,

– finansowanie nakładów inwestycyjnych,

– finansowanie potrzeb obrotowych.

Z chwilą ustanowienia zabezpieczeń Kredytu Spółka poinformuje o tym fakcie w formie odrębnego raportu bieżącego.

Szczegółowe warunki Kredytu, w tym wysokość prowizji nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd