MIT: Zawarcie umowy wielostronnego przystąpienia do długu z Kredyt Bank S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-12-29
Raport bieżący nr 114/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 29 grudnia br.), w związku z zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego (Umowa Kredytu), MIT oraz podmioty z grupy kapitałowej MIT – EL2 sp. z o.o., Navigo sp. z o.o., MNI Premium S.A. i Scientific Services sp. z o.o. (Kredytobiorcy), zawarły umowę wielostronnego przystąpienia do długu do łącznej kwoty 73.500.000 PLN z tytułu udzielonych kredytów inwestycyjnych i w rachunkach bieżących podmiotom z grupy kapitałowej MIT (Umowa) z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank).

O zawarciu Umowy Kredytu  z Bankiem Spółka informowała raportem bieżącym nr 113/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Całkowita odpowiedzialność Kredytobiorców z tytułu przystąpienia do długu wyczerpuje się w kwocie 73.500.000 PLN.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd