MIT: Nabycie udziałów w spółce Lark Europe Sp. z o.o.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2011-12-30
Raport bieżący nr 115/2011
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 30 grudnia br.), MIT zawarł z Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach (Hyperion) umowę nabycia udziałów (Umowa) w spółce Lark Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (Lark Europe) datowaną na 28 grudnia 2011 roku.

Przedmiotem Umowy jest nabycie przez MIT 16.664 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 16.664.000,00 złotych, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Lark Europe za cenę 15.000.000,00 złotych.

Powyższa transakcja zostanie sfinansowana z środków pochodzących ze źródeł finansowania zewnętrznego.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Nabycie udziałów w spółce Lark Europe przez Grupę MIT jest związane z realizacją strategii szerokiej, masowej dystrybucji kontentu przy pomocy kanałów i nowych narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak Terminale nawigacji GPS, Tablety, Smartphone. Przedmiotem dystrybucji obok kontentu multimedialnego, będzie szeroka oferta map cyfrowych oraz rozwiązań lokalizacyjnych dostarczanych przez Spółki z Grupy MIT, Navigo S.A. oraz MNI Premium S.A.

Ze względu na wartość przedmiotu transakcji, która ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 euro przeliczona wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 30 grudnia 2011 roku, została ona zakwalifikowana jako nabycie aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd