MIT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-01-18
Raport bieżący nr 09/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:
1.    Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2011 roku  (QSr_IV/2011) – w dniu 29 lutego 2012 roku;
2.    Jednostkowy raport roczny (R_2011) oraz skonsolidowany raport roczny (RS_2011) za 2011 rok – w dniu 30 kwietnia 2012 roku;
3.    Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2012 roku  (QSr_I/2012) – w dniu 15 maja 2012 roku;
4.    Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2012 roku (PSr_2012) – w dniu 31 sierpnia 2012 roku;
5.    Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2012 roku (QSr_III/2012) – w dniu 14 listopada 2012 roku.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznego oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd