MIT: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-02-03
Raport bieżący nr 19/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 03 lutego 2012 roku Spółka otrzymała od pełnomocnika Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 19 stycznia 2012 roku.

Postanowienie dotyczy wpisania zastawu rejestrowego ustanowionego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie na rzecz Banku Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank). Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 73,5 mln zł został ustanowiony na majątku spółki zależnej od Spółki – MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie, to jest na platformie teleinformatycznej do obsługi masowej komunikacji SMS.
Powyżej opisany zastaw został ustanowiony w związku z udzieleniem przez Bank MIT oraz podmiotom z grupy kapitałowej MIT – EL2 sp. z o.o., Navigo sp. z o.o., MNI Premium S.A., Lark Europe Sp. z o.o. i Scientific Services sp. z o.o. (dalej „Kredytobiorcy”) kredytu na działalność inwestycyjną i w rachunkach bieżących w łącznej kwocie 49 mln zł. O zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego (dalej „Kredyt”) Spółka informowała raportem bieżącym nr 113/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, podobnie jak o umowie wielostronnego przystąpienia do długu zawartej pomiędzy Kredytobiorcami a Bankiem, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Ponadto o zawarciu umów zabezpieczeń do Kredytu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 05 stycznia 2012 roku.

Wartość zastawów na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd