MIT: Nabycie akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. przez spółkę zależną El2 sp. z o.o.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-02-10
Raport bieżący nr 24/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 10 lutego 2012 roku) Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej El2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej El2), iż w dniu 10 lutego 2012 roku El2 nabyła na własny rachunek 10.000 sztuk akcji MIT.

Akcje zostały nabyte zgodnie z art. 362 par. 1 ust. 2) kodeksu spółek handlowych celem zaoferowania ich pracownikom El2, który to cel jest zgodny z celem realizacji Programu nabywania akcji własnych MIT, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 76/2011 z dnia 17 października 2011 roku, na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2011 r.
W dniu 10 lutego 2012 r. El2 nabyła 10.000 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 0,007% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,007% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 0,795 zł.

Przed dokonaniem powyżej wspomnianej transakcji El2 posiadała 104.673 akcji Spółki o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 0,072% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,072% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

El2 posiada obecnie łącznie 114.673 akcji Spółki, stanowiących 0,079% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,079% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd