MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych spółek zależnych.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-02-15
Raport bieżący nr 26/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 lutego 2012 roku Spółka otrzymała od pełnomocnika Spółki dwa postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 31 stycznia 2012 roku oraz z dnia 07 lutego 2012 roku.

Postanowienia dotyczą wpisu zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych spółek zależnych od Spółki, tj. MNI Premium S.A. oraz Scientific Services sp. z o.o. (Kredytobiorcy), które stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu na działalność inwestycyjną i w rachunkach bieżących w łącznej kwocie 49 mln zł. O zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego (dalej „Kredyt”) Spółka informowała raportem bieżącym nr 113/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, podobnie jak o umowie wielostronnego przystąpienia do długu zawartej pomiędzy Kredytobiorcami a Bankiem, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Ponadto o zawarciu umów zabezpieczeń do Kredytu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 05 stycznia 2012 roku.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Kredytu, Kredytobiorcy ustanowili na rzecz Banku zastaw rejestrowy do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 73,5 mln zł.

Wartość zastawu na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd