MIT: Ustanowienie zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych spółek zależnych.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-02-21
Raport bieżący nr 28/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lutego 2012 roku Spółka otrzymała od pełnomocnika Spółki sześć postanowień Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 07 lutego 2012 roku, 08 lutego 2012 roku oraz 09 lutego 2012 roku.

Postanowienia dotyczą wpisu zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych spółek zależnych od Spółki, tj. MNI Premium S.A., Scientific Services sp. z o.o., Lark Europe Sp. z o.o., Navigo sp. z o.o. oraz EL2 sp. z o.o., które stanowią zabezpieczenie spłaty kredytu na działalność inwestycyjną i w rachunkach bieżących w łącznej kwocie 49 mln zł na rzecz Banku Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank). O zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego (dalej „Kredyt”) Spółka informowała raportem bieżącym nr 113/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, podobnie jak o umowie wielostronnego przystąpienia do długu zawartej pomiędzy MIT oraz podmiotami z grupy kapitałowej MIT – EL2 sp. z o.o., Navigo sp. z o.o., MNI Premium S.A., Lark Europe Sp. z o.o. i Scientific Services sp. z o.o. a Bankiem, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Ponadto o zawarciu umów zabezpieczeń do Kredytu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 05 stycznia 2012 roku.

W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Kredytu, Spółka ustanowiła na rzecz Banku zastaw rejestrowy do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 73,5 mln zł.

Wartość zastawu na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

p. Anna Gac – Członek Zarząd