MIT: Zmiana w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-03-07
Raport bieżący nr 30/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 marca 2012 roku:

1. Pan Marek Południkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MIT.

2. Pani Anna Gac złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu MIT.

MIT jest spółką holdingową, a jej działalność operacyjna jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż jednostka dominująca jaką jest MIT nie powinna mieć wpływu na sposób prowadzenia działalności operacyjnej w spółkach zależnych, a co za tym idzie, kierowania ich polityką.

Z uwagi na powyższe, MIT w ramach swojej struktury organizacyjnej, dążyć będzie do wyeliminowania unii personalnej wśród osób równocześnie pełniących funkcje w organach zarządzających lub nadzorujących spółek Grupy MIT tak, aby współdziałanie zarządu spółki dominującej z zarządami spółek zależnych nie występowało.

——————————————————————————————————–

W wyniku dokonanych zmian Zarząd Spółki działa jednoosobowo w następującym składzie:

1. Leszek Kułak – Prezes Zarządu

——————————————————————————————————–

W wyniku dokonanych zmian Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:

1. Andrzej Piechocki                      – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Karolina Kocemba                      – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Tomasz Filipiak                            – Członek Rady Nadzorczej

4. Krzysztof Gadkowski                  – Członek Rady Nadzorczej

5. Tomasz Szczypiński                     – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu