MIT: Wystąpienie przez MIT S.A. na drogę sądową przeciwko byłym członkom Zarządu, tj. Panu Grzegorzowi Esz oraz Panu Andrzejowi Zimińskiemu z roszczeniem regresowym za szkodę spowodowaną niedopełnieniem swoich obowiązków.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-03-13
Raport bieżący nr 31/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2012 roku pełnomocnik Spółki złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o odszkodowanie od byłych członków Zarządu MIT.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółka wystąpiła na drogę sądową przeciwko byłym członkom jej Zarządu, tj. Panu Grzegorzowi Esz oraz Panu Andrzejowi Zimińskiemu (dalej „Pozwani”) z roszczeniem regresowym za szkodę spowodowaną niedopełnieniem swoich obowiązków, o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku. Szkoda ta jest wynikiem:

– zatwierdzenia przez Pozwanych wadliwego sprawozdania finansowego spółki Neotel Communications Polska Sp. z o.o. (dalej „Neotel”) za rok 2008, lekceważąc rzeczywistą kondycję finansową Neotel, co przyczyniło się do obowiązku zapłaty przez MIT niewspółmiernie wysokiej ceny za udziały. Kwota ta stanowi realną szkodę wywołaną przez Pozwanych,

– przeprowadzenia przez Pozwanych w sposób nieudolny i sprzeczny z prawem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które to podwyższenie z uwagi na pomyłki i uchybienia Pozwanych, okazało się nieważne i  nie doszło do skutku, w konsekwencji czego Spółka straciła możliwość skorzystania z prawa bezgotówkowego rozliczenia III raty ceny za udziały. Zapłata w formie akcji nie nakładałaby na MIT żadnych realnych obciążeń finansowych.

W zakresie postępowania sądowego dotyczącego rozliczenia zapłaty za sprzedaż udziałów spółki Neotel na podstawie umowy zawartej pomiędzy MIT a Zefrala Holdings Limited, Oplemanta Holdings Limited, Jakub Bańkowski, Maciej Uciechowski (łącznie „Strony”) w dniu 7 października 2011 roku została zawarta ugoda pozasądowa, której przedmiotem było ustalenie harmonogramu spłaty zasądzonej wyrokiem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan (Sąd Arbitrażowy) kwoty 10.439.564,40 złotych oraz zakończenie wszelkich sporów prowadzonych obecnie między Stronami. O zawarciu przez MIT ugody pozasądowej Spółka informowała raportem bieżącym nr 71/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu