MIT: Zawarcie przez MIT S.A. porozumienia rozwiązującego umowę na wykonanie usług doradczych z Finélite Advisors sp. z o.o. sp. k.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-03-21
Raport bieżący nr 32/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 marca 2012 roku Spółka zawarła z Finélite Advisors sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Audytor”) porozumienie rozwiązujące umowę na wykonanie usług doradczych (dalej „Porozumienie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 marca 2011r. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw specjalnych, w której NWZ wyznaczyło zakres badania związanych z prowadzeniem spraw spółki i zagadnień. O wyborze przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 w dniu 16 marca 2011r. biegłego rewidenta do spraw specjalnych oraz zakresie prac, Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2011 z dnia 17 marca 2011 roku.

W konsekwencji podjętej uchwały Zarząd MIT zawarł z Audytorem Umowę na wykonanie usług doradczych (dalej „Umowa”), której przedmiotem było wykonanie przez Audytora prac doradczych w przedmiocie prowadzenia spraw spółki i zagadnień wymienionych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw specjalnych, o których mowa powyżej.

Wobec przyjętego przez Spółkę trybu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących realizowanych w ostatnich latach transakcji oraz podejmowanych innych działań oraz podania ich obiektywnej oceny do publicznej wiadomości akcjonariuszy oraz całego rynku, sprawa ta będzie przedmiotem dalszego procedowania.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przedstawi oferty firm audytorskich lub kancelarii prawnych o niekwestionowanej renomie na rynku oraz doświadczeniu w zakresie oceny działalności spółek giełdowych, których niezależność nie będzie budziła wątpliwości, spośród których dokona ponownie wyboru audytora do spraw specjalnych. Zarząd Spółki będzie również rekomendował Walnemu Zgromadzeniu dokonanie korekt w zakresie prowadzonego badania, z uwagi na fakt, iż część podnoszonych zagadnień w międzyczasie znalazła swój finał w postaci zawartych przez Spółkę ugód oraz jednoznacznych rozstrzygnięć, o których Spółka informowała w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu