MIT: Nabycie przez spółkę zależną aktywów o znacznej wartości oraz zawarcie umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-03-26
Raport bieżący nr 33/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2012 roku Scientific Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Scientific Services”) – spółka zależna od Spółki zawarła z Internet Technology Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ITD.”) umowę nabycia Zintegrowanej Platformy Teleinformatycznej (dalej „Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Scientific Services Zintegrowanej Platformy Teleinformatycznej do realizacji zadań szeroko pojętej Obsługi Relacji z Klientem stanowiącej złożony system informatyczny (dalej „Platforma”) za kwotę 12.500.000,00 zł netto.

Źródłem finansowania nabycia Platformy są środki finansowe pochodzące z umowy kredytu na działalność inwestycyjną w kwocie 49 mln zł zawartej z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”). O zawarciu przez Spółkę umowy kredytu inwestycyjnego (dalej „Umowa Kredytu”) z Bankiem Spółka informowała raportem bieżącym nr 113/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. O zawarciu Umowy wielostronnego przystąpienia do długu z Kredyt Bank S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 114/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. Ponadto o zawarciu umów zabezpieczeń do Kredytu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 05 stycznia 2012 roku.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym, tj. 26 marca 2012 roku Scientific Services zawarła z Bankiem umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na Platformie. W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy Kredytu, Scientific Services ustanawia na rzecz Banku zastaw rejestrowy do najwyższej kwoty zabezpieczenia w wysokości 73.500.000 mln zł.

Scientific Services niezwłocznie podejmie działania zmierzające do ustanowienia na rzecz Banku zastawu rejestrowego na Platformie.

Po otrzymaniu postanowienia właściwego Sądu o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów, MIT poinformuje o tym fakcie zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Wartość zastawu na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu