MIT: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2012 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-05-08
Raport bieżący nr 37/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 8 maja 2012 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Muskała na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 88.553.579

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,99%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.553.579

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§  1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony wyżej porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy, o treści zaproponowanej przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mitsa.pl oraz w raporcie bieżącym numer 36/2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 88.553.579

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,99%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.553.579

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 8 maja 2012 roku

w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Wojciecha Grzybowskiego

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 w związku z art. 483 § 1 oraz art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pociągnąć do odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z działaniem na szkodę Spółki, Pana Wojciecha Grzybowskiego, byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, który w okresie od dnia 15 października 2008 roku do dnia 2 czerwca 2009 roku sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki działającej pod firmą Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 88.553.579

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 60,99%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.553.579

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu