MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 maja 2012 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-05-08
Raport bieżący nr 38/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.70 pkt. 3 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 8 maja 2012 roku (dalej NWZ).

1.

Akcjonariusz: MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 87.553.579

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 87.553.579

Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 98,87

Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 60,22

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu