MIT: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-05-18
Raport bieżący nr 40/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 maja 2012 roku Pan Andrzej Piechocki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej MIT.

MNI w ramach swojej struktury organizacyjnej, dążyć będzie do wyeliminowania unii personalnej wśród osób równocześnie pełniących funkcje w organach zarządzających lub nadzorujących spółek Grupy MNI.

——————————————————————————————————–

W wyniku dokonanych zmian Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:

1. Karolina Kocemba                      – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Tomasz Filipiak                            – Członek Rady Nadzorczej

3. Krzysztof Gadkowski                  – Członek Rady Nadzorczej

4. Tomasz Szczypiński                     – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).

p. Leszek Kułak – Prezes Zarządu