MIT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2012 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-05-22
Raport bieżący nr 41/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Biwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011784, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2012 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna).

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2011.
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zatwierdzenia sprawozdań z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2011;

b)      zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok 2011;

c)       podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011;

d)      udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).