Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-06-22
Raport bieżący nr 42/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2012 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Karolinę Muskała na Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 92.178.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§  1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2011.
 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok 2011.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)        zatwierdzenia sprawozdań z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2011;

b)        zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok 2011;

c)         podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011;

d)        udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 92.178.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 89.178.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 3.000.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 1) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujące dokumenty:

 1. sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011 obejmujące:

–     wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

–        bilans na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 417.444.000 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych),———————————–

–        rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości 22.155.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

–        zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.903.000 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset trzy tysiące złotych),

–        rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych),

–     informację dodatkową;

 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za rok obrotowy 2011 obejmujące:

–        wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

–        skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 508.041.000 zł (słownie: pięćset osiem milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych),

–        skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości 19.643.000 zł (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),

–        skonsolidowane zestawie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.461.000 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

–        skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.806.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześć tysięcy złotych),

–        – informację dodatkową.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 89.178.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 3.000.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 21 pkt 3) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 22.155.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.967.191

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 3.200.000

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 10.891

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu – Panu Leszkowi Kułakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 91.978.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Zarządu – Pani Annie Gac z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 13.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.978.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 3. 200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piechockiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.978.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 3. 200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Karolinie Kocemba z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.978.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 3. 200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Filipiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.978.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 3.000.000

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”………………………  200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Markowi Południkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.978.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 3. 200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marianowi Mikołajczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 15.02.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 91.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 62%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 91.178.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mateuszowi Klag z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 16.03.2011 roku do dnia 14.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 89.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 61%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 89.178.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Szczypińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.978.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 3. 200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 oraz § 21 pkt 2) Statutu uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Gadkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 88.978.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 3. 200.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 21 pkt. 7) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Marcina Rywina do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 89.178.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 3.000.000

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych

Działając na podstawie art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych, w ten sposób, że:

(1)            postanawia powierzyć spółce PKF Audyt Sp. z o.o. jako biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych zbadanie następujących zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw:

1.—- zbadanie prawidłowości i rzetelności wyceny spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na moment zbycia przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym tejże spółki i zasadności warunków umowy sprzedaży tychże udziałów zawartej przez Spółkę ze spółką Sunnytop Investments Limited z siedzibą w Nikozji, jak też wpływu tej transakcji na wycenę Spółki;

2.—- zbadanie prawidłowości i rzetelności wyceny Spółki wraz z podmiotami zależnymi oraz wyceny spółki MNI Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na moment nabycia przez Spółkę 100% akcji w kapitale zakładowym tejże spółki, jak też zbadanie prawidłowości i zasadności zawarcia i wykonania przez Spółkę warunkowej umowy wymiany akcji z dnia 19 listopada 2009 roku zawartej ze spółką MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

(2)            Zobowiązać Spółkę do wydania biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

(3)            Wyznaczyć biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych termin do rozpoczęcia badania na dzień 01.07.2012 roku;

(4)            Kosztami przeprowadzenia badania zgodnie z treścią niniejszej uchwały obciążyć Spółkę;

(5)            Zwrócić się do Zarządu Spółki oraz jej Rady Nadzorczej o współdziałanie z wyznaczonym biegłym rewidentem do spraw szczególnych w celu przeprowadzenia badania.

§2

W dniu 16 marca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych w osobie spółki Finelite Advisors Sp. z o.o. sp.k. celem zbadania szeregu zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki. Zagadnienia te zostały szczegółowo opisane w treści przedmiotowej uchwały.

Biegły rewident do spraw szczególnych przystąpił do realizacji powierzonego mu zdania. Niemniej jednak w trakcie prac wyszły na jaw okoliczności nieznane Spółce przed dokonaniem wyboru spółki Finelite Advisors Sp. z o.o. sp.k. do pełnienia funkcji biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz zawarciem z tym podmiotem umowy o świadczenie usług w powyższym zakresie. Między innymi w pytaniach przesłanych Panu Andrzejowi Piechockiemu – Prezesowi Zarządu spółki MNI S.A. przez ówczesnego redaktora dziennika Rzeczpospolita Pana Piotra Nisztora, opublikowanych przez spółkę MNI S.A. w formie raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku, znalazła się sugestia, jakoby spółka Finelite Advisors Sp. z o.o. sp.k. była podmiotem powiązanym z obecnym biegłym rewidentem grupy MNI S.A., tj. spółką Grant Thorthon Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. Ponieważ z istoty instytucji biegłego rewidenta do spraw szczególnych wynika, że podmiot ten nie może być w żaden sposób związany ani ze Spółką ani też z jej biegłym rewidentem, a jakiekolwiek wątpliwości co do bezstronności i obiektywizmu biegłego rewidenta do spraw szczególnych de facto przekreślają sens jego pracy, Spółka podjęła decyzję o zakończeniu współpracy ze spółką Finelite Advisors Sp. z o.o. sp.k. W dniu 21 marca 2012 zostało zawarte porozumienie dotyczące rozwiązania umowy o świadczenie usług zawartej z tą spółką (raport bieżący nr 32/2012 z dnia 21 marca 2012 roku).

Jednocześnie, wobec faktu zakończenia w międzyczasie sporów sądowych i zawarcia ugód, Spółka za zgodą spółki MNI S.A. – akcjonariusza wnioskującego o powołanie biegłego rewidenta do spraw szczególnych, postanowiła ograniczyć zakres zleconych mu prac, ograniczając ten zakres do działań podjętych przez Spółkę po dacie jej wejścia w skład grupy MNI.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:

Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 92.178.082

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,49%

Łączna liczba głosów „za”…………………………………………………… 92.178.082

Łączna liczba głosów „przeciw”………………………………………….. 0

Łączna liczba głosów „wstrzymujących się”……………………… 0

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).