MIT: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-06-22
Raport bieżący nr 43/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na funkcję członka Rady Nadzorczej MIT Pana Marcina Rywina.

Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Marcin Rywin (wiek: 39 lat) jest absolwentem Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Wykształcenie średnie zdobył w Ecole Active Bilingue w Paryżu.

Doświadczenie zawodowe:

1996 – 2008        członek kluczowych organów zarządczych Grupy Eastbridge, w tym przez 5 lat był szefem operacji i rozwoju NFI EMPIK Media & Fashion S.A. Zasiadał łącznie w kilkunastu zarządach i radach nadzorczych grupy, min. Domy Towarowe Centrum S.A., Optimum Distribution sp. z o.o.

Poza Grupą Eastbirdge zasiadał w kilku Radach Nadzorczych np. w Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej S.A (Canal +)

Ponadto Pan Marcin Rywin pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek kapitałowych:

2002 – 2003, 2007 – 2009, 2010 – obecnie             Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiko S.A.

2011 – obecnie                                                                  Członek Rady Nadzorczej Halcash Central Eastern Europe sp. z o.o.

2011 – obecnie                                                                  Członek Rady Nadzorczej MNI S.A.

2012 – obecnie                                                                  Członek Rady Nadzorczej Hyperion S.A.

2012 – obecnie                                                                  Przewodniczący Rady Nadzorczej PC Guard S.A.

2001 – obecnie                                                                  Członek Zarządu Heritage Films sp. z o.o.

2008 – obecnie                                                                 Dyrektor Generalny East Management sp. z o.o.

Pan Marcin Rywin jest Członkiem Polskiej Rady Biznesu, Członkiem Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Rywin:

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec MIT w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej MIT jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

– nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;

——————————————————————————————————–

W wyniku dokonanych zmian Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:

1. Karolina Kocemba                      – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Tomasz Filipiak                            – Członek Rady Nadzorczej

3. Krzysztof Gadkowski                  – Członek Rady Nadzorczej

4. Tomasz Szczypiński                     – Członek Rady Nadzorczej

5. Marcin Rywin                              – Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).