MIT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-06-22
Raport bieżący nr 44/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 21 czerwca 2012 roku (dalej NWZ).

1.

Akcjonariusz: MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 87.967.191

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 87.967.191

Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 95,43

Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 60,50

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.