MIT: Informacja znaczącego akcjonariusza.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-06-22
Raport bieżący nr 45/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 22 czerwca br.) od jednego z jej akcjonariuszy – MNI S.A. wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

„W związku z Art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając w imieniu Spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamiam, że w wyniku nabycia akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 20 czerwca 2012 roku, ilość posiadanych przez MNI S.A. akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. zmieniła się o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów. Powodem nabycia akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. przez MNI S.A. jest ich dalsza odsprzedaż spółce Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie jako konsekwencja realizacji umowy ramowej nabycia akcji PC Guard S.A. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z raportem bieżącym MNI S.A. nr 91/2012 z dnia 17 maja 2012 roku.

Przed dokonaniem powyżej wspomnianych transakcji MNI S.A. posiadała 90.613.444 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 62,41% kapitału zakładowego Spółki i dających 62,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

MNI S.A. posiada obecnie łącznie 93.613.444 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 64,47% kapitału zakładowego Spółki i dających 64,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu”.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.