MIT: Odpowiedź Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. na pytanie Przedstawiciela Akcjonariusza zadane na ZWZ Spółki w dniu 21 czerwca 2012 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-07-02
Raport bieżący nr 46/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Treść

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) zgodnie z ustaleniami z ZWZ Spółki z dnia 21 czerwca 2012 roku, przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedź na pytanie Przedstawiciela Akcjonariusza – Spółki Betaco Sp. z o.o., który wystąpił na ZWZ Spółki w dniu 21 czerwca 2012 roku z pytaniami do Zarządu Spółki o „wyjaśnienie średnich okresów wpływów należności, ponieważ kwota należności wykazanych w bilansie pokrywa się z kwotą przychodów ze sprzedaży całorocznej oraz o wyjaśnienie zobowiązań i należności”.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym MIT za rok 2011 opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 kwietnia 2012 roku (RS_2011) podano, że przychody ze sprzedaży produktów i materiałów wynosiły 87 250 TPLN, w tym 2 303 TPLN od jednostek powiązanych niekonsolidowanych. Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych wynosiły 35 218 TPLN. Natomiast należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych niekonsolidowanych wynosiły 5 166 TPLN.

W nocie 8D i 8E  skonsolidowanego sprawozdania finansowego MIT za rok 2011 Spółka prezentuje terminy płatności należności z tytułu dostaw i usług, z których to not wynika, że kwota  30 157 tys. PLN jest płatna w 2012 roku. Nota 8D i 8E  stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).