MIT: Zawarcie przez spółkę zależną Scientific Services Sp. z o. o. umowy z Firmą Stanley Associates, Inc.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-09-24
Raport bieżący nr 49/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej: „MIT”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 24 września br.) do Spółki wpłynęła informacja o rozpoczęciu pełnego wykonywania przez spółkę zależną Scientific Services Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie (dalej „SCIENTIFIC”) umowy z Firmą Stanley Associates, Inc., spółką zależną od CGI Federal z siedzibą w  Fairfax, Virginia, 22033, działającą  na rzecz Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej „Umowa”).

Umowa dotyczy realizacji programu GSS Eureca (Global Support Strategy Eureca), w ramach którego    SCIENTIFIC będzie odpowiedzialny za wsparcie Call Center i dostarczenie usług telekomunikacyjnych w obsłudze infolinii wizowych Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych w Kijowie. Umowa zakłada współpracę stron przez okres 5 lat, to jest do roku 2017.

SCIENTIFIC specjalizuje się w realizacji projektów na zasadzie outsourcingu. Świadczy usługi Call Center, outsourcingu procesów sprzedaży i pozyskiwania klientów, wprowadzania danych (digitalizacji), archiwizacji elektronicznej i fizycznej, hostingu baz danych, obsługi programów marketingu bezpośredniego oraz dostarcza oprogramowanie użytkowego na urządzenia mobilne.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).