MIT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 grudnia 2012 roku – porządek, materiały.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-11-08
Raport bieżący nr 50/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Biwy Warszawskiej 1920r. 7, 02-366 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011784, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04 grudnia 2012 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna).

1.            Otwarcie Zgromadzenia.

2.            Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.            Przyjęcie porządku obrad.

5.            Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.            podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

b.            wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

c.            zmiany Statutu Spółki

d.            upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

6.            Omówienie przebiegu badania zagadnień powierzonych biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2012 roku.

7.            Wolne głosy i wnioski.

8.            Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 04 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1) – 3) w zw. z §100 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).