MIT: Rezygnacja audytora do spraw specjalnych PKF Audyt Sp. z o.o.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-11-13
Raport bieżący nr 51/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2012 roku PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Audytor”) rozwiązał umowę w zakresie realizacji usług audytora do spraw szczególnych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę nr 17 w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych. O wyborze przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17 w dniu 21 czerwca 2012 roku biegłego rewidenta do spraw specjalnych oraz zakresie prac, Spółka informowała raportem bieżącym nr 42/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku.

W konsekwencji podjętej uchwały Zarząd MIT zawarł z Audytorem Umowę na wykonanie usług doradczych, której przedmiotem było wykonanie przez Audytora badania zagadnień wymienionych w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw specjalnych, o których mowa powyżej.

Wobec przyjętego przez Spółkę trybu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zrealizowanych w ostatnich latach transakcji oraz podania ich obiektywnej oceny do publicznej wiadomości akcjonariuszy oraz całego rynku, sprawa ta będzie przedmiotem dalszego procedowania.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przedstawi dalszy sposób procedowania w powyższej sprawie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).