MIT: Zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 grudnia 2012 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-11-13
Raport bieżący nr 52/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 listopada 2012 roku do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza większościowego MNI S.A. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmian do porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 grudnia 2012 roku. Żądanie zawiera nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Nowy porządek obrad zwołanego na dzień 04 grudnia 2012 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna):

1.            Otwarcie Zgromadzenia.

2.            Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.            Przyjęcie porządku obrad.

5.            Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a.            podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

b.            wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

c.            zmiany Statutu Spółki

d.            upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

6.            Omówienie przebiegu badania zagadnień powierzonych biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2012 roku.

7.            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych.

8.            Wolne głosy i wnioski.

9.            Zamknięcie Zgromadzenia.

Równocześnie, Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. poniżej przekazuje treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem zgłoszonej przez znaczącego akcjonariusza pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. na dzień 04 grudnia 2012 roku.

UCHWAŁA NR …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MIT Mobile Internet Technology S.A.
z dnia 4 grudnia 2012r

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych

Działając na podstawie art. 84 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia:

(1)         upoważnić Radę Nadzorczą do wyboru biegłych rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania następujących zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:

1.            zbadanie okoliczności, prawidłowości i poprawności wyceny spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na moment zbycia przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym tejże spółki i zasadności warunków umowy sprzedaży tychże udziałów zawartej przez Spółkę ze spółką Sunnytop Investments Limited z siedzibą w Nikozji, jak też wpływu tej transakcji na wycenę giełdowej Spółki;

2.            zbadanie prawidłowości i rzetelności przyjętej wyceny Spółki wraz z podmiotami zależnymi oraz przyjętej wyceny wartości spółki MNI Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na moment nabycia przez Spółkę 100% akcji w kapitale zakładowym tejże spółki, jak też zbadanie prawidłowości i zasadności zawarcia i wykonania przez Spółkę warunkowej umowy wymiany akcji z dnia 19 listopada 2009 roku zawartej ze spółką MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

przy czym niniejsze upoważnienie obejmuje możliwość doprecyzowania przez Radę Nadzorczą zagadnień określonych powyżej, będących przedmiotem badania biegłego rewidenta do spraw szczególnych, a także możliwość powołania kilku biegłych rewidentów do spraw szczególnych w celu zbadania zagadnień określonych powyżej.

(2)          upoważnić Zarząd do przeprowadzenia uzgodnień odnośnie warunków umowy oraz zawarcia umowy z biegłym rewidentem do spraw szczególnych wybranym przez Radę Nadzorczą celem wykonania niniejszej uchwały;

(3)          Zobowiązać Spółkę do wydania biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych dokumentów celem wykonania niniejszej uchwały;

(4)          Upoważnić Radę Nadzorczą do wyznaczenia biegłemu rewidentowi do spraw szczególnych terminu do rozpoczęcia badania;

(5)          Kosztami przeprowadzenia badania zgodnie z treścią niniejszej uchwały obciążyć Spółkę;

(6)          Zwrócić się do Zarządu Spółki oraz jej Rady Nadzorczej o współdziałanie z wyznaczonym biegłym rewidentem do spraw szczególnych w celu przeprowadzenia badania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z publikacją przez MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna w dniu 13 listopada 2012 roku raportu bieżącego nr 51/2012 oraz w  związku z rozwiązaniem umowy w zakresie realizacji usług audytora do spraw szczególnych przez spółkę PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając jako znaczący akcjonariusz spółki pod firmą MIT Mobile Internet Technology Spółka Akcyjna żądam umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  zwołanego na dzień 4 grudnia 2012 roku punktu o następującej treści „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych” oraz poddania pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania następujących zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki: (i) zbadanie okoliczności, prawidłowości i poprawności wyceny spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na moment zbycia przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym tejże spółki i zasadności warunków umowy sprzedaży tychże udziałów zawartej przez Spółkę ze spółką Sunnytop Investments Limited z siedzibą w Nikozji, jak też wpływu tej transakcji na wycenę giełdowej Spółki oraz (ii) zbadanie prawidłowości i rzetelności przyjętej wyceny Spółki wraz z podmiotami zależnymi oraz przyjętej wyceny wartości spółki MNI Premium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na moment nabycia przez Spółkę 100% akcji w kapitale zakładowym tejże spółki, jak też zbadanie prawidłowości i zasadności zawarcia i wykonania przez Spółkę warunkowej umowy wymiany akcji z dnia 19 listopada 2009 roku zawartej ze spółką MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 4)  w zw. z §100 ust. 7  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).