MIT: Zawarcie znaczącej umowy potrącenia wierzytelności ze spółką MNI S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-12-13
Raport bieżący nr 55/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 grudnia br.) Spółka zawarła umowę (dalej Umowa) ze spółką MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MNI), której przedmiotem jest potrącenie wierzytelności MIT wobec MNI z wierzytelnością MNI względem MIT.

Podstawowe warunki Umowy:

W związku z powstaniem wzajemnych rozliczeń roszczeń, jakie powstały pomiędzy MNI a MIT zawarto umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności na łączną kwotę 46.676.754,32 złotych.

Potrąceniu ulegają wierzytelności przysługujące MIT wobec MNI w postaci należnej wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 151.004.460,80 złotych do kwoty 166.033.508,16 złotych, to jest o kwotę 15.029.047,28 złotych w drodze emisji 14.451.007 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,04 złotych, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. z dnia 4 grudnia 2012 roku oraz wierzytelności przysługujące MNI wobec MIT.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MIT w dniu 4 grudnia 2012 roku została opublikowana przez Spółkę raportem bieżącym nr 53/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku.

Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; §5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).