MIT: Zawarcie umowy objęcia akcji.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-12-13
Raport bieżący nr 56/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 grudnia br.) Spółka zawarła umowę (dalej Umowa) ze spółką MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MNI), której przedmiotem jest objecie przez MNI nowych akcji MIT.

Podstawowe warunki Umowy:

MIT zaoferował MNI do objęcia 14.451.007 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,04 zł. (jeden złoty cztery grosze) i cenie emisyjnej 3,23 zł. (trzy złote dwadzieścia trzy grosze) każda, a MNI objęła te akcje w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych. Akcje nowej emisji zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wierzytelności MNI względem MIT w wysokości 46.676.754,32 zł. (czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze). O zawarciu umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku.

Szczegółowe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).