MIT: Zawarcie przez spółkę zależną MNI Premium S.A. umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie systemu elektronicznej integracji i wymiany danych oraz monitoringu sygnałów alarmowych”.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2012-12-19
Raport bieżący nr 57/2012
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 pkt. 1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 19 grudnia br.) Spółka otrzymała od spółki zależnej MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie (MNI Premium) informację o zawarciu w dniu 18 grudnia 2012 roku przez MNI Premium z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie systemu elektronicznej integracji i wymiany danych oraz monitoringu sygnałów alarmowych” (Umowa).

Przedmiotem projektu pt. „Wdrożenie systemu elektronicznej integracji i wymiany danych oraz monitoringu sygnałów alarmowych” (Projekt) jest opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego wspierającego procesy Business-to-Business (B2B) w relacjach z partnerami biznesowymi spółki MNI Premium. Projekt będzie realizowany przez 21 miesięcy, w okresie 01.01.2013 – 30.09.2014. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Kwota dofinansowania wynosi 681 799,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 704 760,00 zł.

Planowany do wdrożenia teleinformatyczny system B2B przeznaczony będzie do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorcami, stanowiącymi niezbędne ogniwo procesów biznesowych prowadzonych przez MNI Premium. Nowe rozwiązanie informatyczne umożliwi automatyczną współpracę odnośnie parametryzacji ruchu telekomunikacyjnego, związanych z nim płatnościach efektywne zarządzanie informacją o kliencie i nowych usługach oraz kontrolę rozliczeń dla wspólnej bazy abonentów. Tym samym system B2B przyczyni się do rozszerzenia portfolio oferowanych usług telekomunikacyjnych skonsolidowanej grupy projektowej o skuteczny system monitoringu sygnałów alarmowych.

Zakres Projektu obejmuje głównie zakup usług informatycznych oraz środków trwałych, które doprowadzą do powstania platformy elektronicznej współpracy B2B.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).