MIT: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-01-16
Raport bieżący nr 2/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku:

  1. Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 roku  (QSr_IV/2012) – w dniu 28 lutego 2013 roku;
  2. Jednostkowy raport roczny (R_2012) oraz skonsolidowany raport roczny (RS_2012) za 2012 rok – w dniu 30 kwietnia 2013 roku;
  3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku  (QSr_I/2013) – w dniu 15 maja 2013 roku;
  4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku (PSr_2013) – w dniu 30 sierpnia 2013 roku;
  5. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku (QSr_III/2013) – w dniu 14 listopada 2013 roku.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznego oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).