MIT: Rejestracja przez sąd zmiany struktury kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-01-30
Raport bieżący nr 3/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2013 roku Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 stycznia 2013 roku podwyższenia kapitału zakładowego MIT z kwoty 151.004.460,80 złotych (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden milionów cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt i groszy osiemdziesiąt) do kwoty 166.033.508,16 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiem złotych i groszy szesnaście), to jest o kwotę 15.029.047,28 złotych (słownie złotych: piętnaście milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści siedem złotych i groszy dwadzieścia osiem) w drodze emisji 14.451.007 (słownie: czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden i siedem) nowych akcji na okaziciela serii J od numeru 01 do numeru 14.451.007, o wartości nominalnej 1,04 złotych (słownie złotych: jeden i groszy cztery) każda.

Ponadto Spółka informuje, iż przedmiotowym postanowieniem ujawnione zostały w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany do Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 grudnia 2012 roku. Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 4 grudnia 2012 roku została przekazana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 53/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku.

Po zarejestrowaniu powyżej opisanej zmiany kapitał zakładowy MIT wynosi 166.033.508,16 złotych. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji wynosi 159.840.192.

Jednocześnie Spółka zamieszcza w załączniku do raportu, uwzględniający zarejestrowane zmiany tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki działającą z upoważnienia wynikającego z Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2012 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt. 9 oraz §38 ust. 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).