MIT: Informacja znaczącego akcjonariusza.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-01-31
Raport bieżący nr 4/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.70 pkt.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 31 stycznia br.) od jednego z jej akcjonariuszy – MNI S.A. wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

„W związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, nastąpił wzrost łącznego zaangażowania do poziomu 64,94% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie przez spółkę MNI S.A., niniejszym zawiadamiam, iż:

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, MNI S.A. posiadała 89.348.444 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 61,54% kapitału zakładowego MIT Mobile Internet Technology S.A. i dających 61,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, stan posiadania przez spółkę MNI S.A wynosi 103.799.451 (słownie: sto trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, które stanowią 65,02% w kapitale zakładowym spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz z których wynika prawo do 103.799.451 (słownie: sto trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) głosów, które stanowią 64,94% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie spółka zależna, MNI Telecom S.A., posiada 129.913 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 0,08 % kapitału zakładowego MIT Mobile Internet Technology S.A. i dających 0,08 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łącznie, MNI S.A., wraz z podmiotem zależnym MNI Telecom S.A. posiada 103.929.364 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 65,10 % kapitału zakładowego MIT Mobile Internet Technology S.A. i dających 65,02 % głosów na Walnym Zgromadzeniu”.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.