MIT: Warunkowe przyjęcie akcji.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-02-21
Raport bieżący nr 5/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 21 lutego br.) otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 lutego 2013 roku, który postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 14.451.007 (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty i cztery grosze) każda oraz oznaczyć je kodem PLPPWK000014, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPPWK00014, przez spółkę prowadzącą ten rynek, z zastrzeżeniem, że rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPPWK000014, przez spółkę prowadzącą ten rynek, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu w związku z § 34 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim