MIT: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-02-27
Raport bieżący nr 7/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 27 lutego br.) Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 233/2013, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. Do obrotu giełdowego dopuszczonych zostało 14.451.007 akcji zwykłych na okaziciela Serii J spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda. Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 1 marca 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1 marca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPPWK000014.

Podstawa prawna przekazania raportu: §34 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).