MIT: Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji serii J

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-02-28
Raport bieżący nr 8/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 28 lutego br.) do Spółki wpłynął Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 142/13 z dnia 21.02.2013 r., w dniu 1 marca 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 14.451.007 akcji na okaziciela serii J Spółki i oznaczenie ich kodem PLPPWK000014.

Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.