MIT: Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości oraz na rachunku bankowym spółki zależnej.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-03-19
Raport bieżący nr 11/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.56 ust.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (dalej „Spółka” lub „MIT”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 marca 2013 roku Spółka otrzymała 6 postanowień Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 13 marca 2013 roku oraz z dnia 14 marca 2013 roku.

Postanowienia dotyczą wpisania zastawu rejestrowego ustanowionego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie na rzecz Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (następca prawny Kredyt Bank S.A.) w związku z zawarciem Aneksu do umowy wielostronnego przystąpienia do długu, w którym to Aneksie zmianie uległa kwota górnej odpowiedzialności MIT oraz podmiotów z grupy kapitałowej MIT – EL2 sp. z o.o., Navigo sp. z o.o., MNI Premium S.A., Scientific Services sp. z o.o. i Lark Europe Sp. z o.o. (Kredytobiorcy),  z kwoty 73.500.000 zł do kwoty 88.500.000 zł.

Zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 88,5 mln zł został ustanowiony na majątku spółki zależnej od Spółki – MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie, to jest na:

– platformie sprzedaży kontentu multimedialnego,

– platformie teleinformatycznej (komunikacja SMS/MMS),

– platformie teleinformatycznej do realizacji specjalistycznych usług masowej komunikacji SMS,

– platformie E-CHAT,

– platformie zarządzania oraz dystrybucji kontentu multimedialnego,

– platformie MOCORAPID.

Ponadto w dniu w dniu dzisiejszym, tj. 19 marca 2013 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 14 marca 2013 roku dotyczące wpisu zastawu rejestrowego na rachunku bankowym spółki zależnej od Spółki, tj. Lark Europe Sp. z o.o., który stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu na działalność inwestycyjną w łącznej kwocie 59 mln zł na rzecz Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (następca prawny Kredyt Bank S.A.).

O zawarciu umowy kredytu inwestycyjnego (dalej „Kredyt”) Spółka informowała raportem bieżącym nr 113/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. O zawarciu Aneksu do umowy kredytu z dnia 29 grudnia 2011 roku, podobnie jak o zawarciu aneksu do umowy wielostronnego przystąpienia do długu Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2013 z dnia 01 marca 2013 roku.

Ponadto o zawarciu umów zabezpieczeń do Kredytu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 05 stycznia 2012 roku. O ustanowieniu zastawów rejestrowych na aktywach znacznej wartości Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku, raportem bieżącym nr 17/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku, raportem bieżącym nr 18/2012 z dnia 01 lutego 2012 roku, raportem bieżącym nr 21/2012 z dnia 07 lutego 2012 roku, raportem bieżącym nr 22/2012 z dnia 08 lutego 2012 roku oraz raportem bieżącym nr 28/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku.

Wartość zastawów na aktywach ma wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg średniego kursu NBP, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259).