MIT: Informacja znaczącego akcjonariusza.

Raport bieżący

Data sporządzenia 2013-03-21
Raport bieżący nr 13/2013
Skrócona nazwa emitenta MIT
Podstawa prawna art.70 pkt.1 ustawy o ofercie

Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, MIT) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 21 marca br.) od jednego z jej akcjonariuszy – MNI S.A. wpłynęło zawiadomienie o następującej treści:

„W związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami zawiadamiam, że w wyniku zbycia w transakcji pakietowej na GPW w dniu 20 marca 2013 roku 4.000.000 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. ilość posiadanych przez MNI S.A. akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. zmieniła się o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem powyższej transakcji MNI S.A. posiadała 103.799.451 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, które stanowiły 65,02% w kapitale zakładowym spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz z których wynikało prawo do 103.799.451 głosów, które stanowiły 64,94% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu powyższej transakcji MNI S.A posiada 99.799.451 akcji spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, które stanowią 62,51% w kapitale zakładowym spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. oraz z których wynika prawo do 99.799.451 głosów, które stanowią 62,44% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów.

Jednocześnie spółka zależna, MNI Telecom S.A., posiada 129.913 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 0,08 % kapitału zakładowego MIT Mobile Internet Technology S.A. i dających 0,08 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Łącznie, MNI S.A., wraz z podmiotem zależnym MNI Telecom S.A. posiada 99.929.364 akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. o wartości nominalnej 1,04 zł każda, stanowiących 62,59 % kapitału zakładowego MIT Mobile Internet Technology S.A. i dających 62,52 % głosów na Walnym Zgromadzeniu”.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.